Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam
Tiêu đề:      Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam
Mục:      Điểm sách
Mã tài liệu:      9361313349
Năm xuất bản:      2012
Số xuất bản:      10
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tác giả: Dương Phú Hiệp (Chủ biên)

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2012, 331 tr.

 Cuốn sách Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam do GS.TS Dương Phú Hiệp làm chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản năm 2012 là một công trình khoa học  nghiên cứu cơ sở lý luận và phương pháp luận của sự phát triển văn hóa và con người nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa và con người Việt Nam.

Cuốn sách gồm 4 chương:

Chương 1: Khái niệm văn hóa, con người và các khái niệm liên quan,  tập trung nêu và phân tích những khái niệm liên quan đến nghiên cứu văn hóa như: khái niệm văn hóa, phát triển văn hóa, bản sắc văn hóa, khuôn mẫu văn hóa, văn minh, giá trị, truyền thống, con người, phát triển con người.

Chương 2: Cơ sở lý luận và phương pháp luận – nghiên cứu và phát triển văn hóa và con người. Nội dung chương này được gói trong 4 phần chính: đặt vấn đề về cơ sở lý luận và phương pháp luận, mối quan hệ giữa lý luận và phương pháp, phương pháp luận nghiên cứu và phát triển văn hóa, phương pháp luận nghiên cứu và phát triển con người.

Chương 3: Một số phương pháp tiếp cận cần thiết trong nghiên cứu, phát triển văn hóa và con người Việt Nam. Trong chương này, tác giả phân tích một số phương pháp tiếp cận cần thiết trong nghiên cứu, phát triển văn hóa và con người Việt Nam đáng chú ý trong đó là phương pháp tiếp cận lịch sử, phương pháp tiếp cận không gian văn hóa, phương pháp tiếp cận thành tố văn hóa, phương pháp tiếp cận giao thoa văn hóa.

Chương 4: Một số quan niệm về văn hóa và con người Việt Nam hiện nay. Tác giả đưa ra một số vấn đề nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam hiện nay như: mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển hệ giá trị văn hóa truyền thống với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; vấn đề tính tiên tiến và bản sắc dân tộc của văn hóa Việt Nam; thực trạng lý luận và phương pháp luận nghiên cứu và phát triển văn hóa và con người ở Việt Nam trong những thập niên qua.

Với sự trình bày logic và chi tiết, cuốn sách thực sự là nguồn tư liệu khảo cứu quý báu cho bất kỳ ai muốn đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và phương pháp luận văn hóa, và là cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương và chính sách về phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong thời đại mới.

 

Ngọc Anh

Lượt xem:      1246
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.