Trung Quốc sẽ thực hiện cơ chế tăng lương thông thường trong kế hoạch 5 năm lần thứ 12
Tiêu đề:      Trung Quốc sẽ thực hiện cơ chế tăng lương thông thường trong kế hoạch 5 năm lần thứ 12
Mục:      Trung Quốc, Thông tin - Tư liệu
Mã tài liệu:      2286912961
Năm xuất bản:      2012
Số xuất bản:      2
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      1.5 
Mô tả nội dung:     

Quc hi Trung Quc đề ra mc tiêu vic làm trong kế hoch 5 năm ln th 12 là:  quy mô vic làm tiếp tc tăng, kết cu vic làm ngày càng hp lý, khng chế hiu qu tình trng tht nghip, duy trì tình hình vic làm n định, trình độ khai thác ngun nhân lc được đề cao, cht lượng vic làm tăng cao hơn na, th trường ngun nhân lc linh hot thng nht cơ bn hình thành, cơ chế bo đảm quyn li ca người lao động ngày càng hoàn thin.

Quc hi Trung Quc đã ban hành Thông tư v vic phê chun kế hoch thúc đẩy vic làm trong thi gian 2011 – 2015. Đây là kế hoch do các b đưa ra và được Quc hi Trung Quc phê duyt.

Kế hoch này ch ra, trong thi gian kế hoch 5 năm ln th 12, Trung Quc s hình thành cơ chế tăng lương thông thường, mc thu nhp bình quân ca công chc nhà nước tăng mt cách hp lý, bình quân mc lương ti thiu tăng 13% tr lên, phn ln mc lương ti thiu ca công chc khu vc thành ph tăng 40% tr lên, t l tht nghip khu vc này trong khong 5%. Trung Quc s kin toàn li cơ chế điu chnh nhp nhàng quan h lao động và cơ chế phân phi tin lương trong doanh nghip, tiến hành thúc đẩy ci cách chế độ phân phi thu nhp.

Kế hoch ch rõ, trong 5 năm Trung Quc cn thay đổi bin pháp qun lý tin lương doanh nghip, thc hin điu chnh hai ln mc lương trung bình và tng mc lương các b phn, thu hp dn khong cách chênh lch v tin lương tng ngành, ngh. Thc hin nghiêm túc vic qun lý tin lương ca người lãnh đạo các doanh nghip nhà nước, các t chc tài chính.

Kế hoch còn ch ra, cn kin toàn h thng tiêu chun lao động và cơ chế điu chnh nhp nhàng quan h lao động, kp thi thay đổi hoàn thin thi gian làm vic, chế độ ngh hưu, chế độ bo đảm đặc bit cho lao động v thanh niên và lao động n, tăng cường qun lý vic điu chuyn cán b, s xây dng h thng thng kê s người tht nghip và cơ chế cnh báo sm tình trng tht nghip, thiết lp cơ chế điu chnh và d phòng tht nghip.

Trong thi gian kế hoch 5 năm ln th 12, tiếp tc chú trng vn đề vic làm cho sinh viên mi tt nghip. Khuyến khích các doanh nghip va và nh nhn nhng sinh  viên mi tt nghip vào làm vic, khích l sinh viên hướng đến tìm vic nhng cơ s thành th, khu vc trung tâm phía tây, khu vc dân tc, nhng vùng nghèo đói, khó khăn, vùng sâu vùng xa, khuyến khích h ch động lp nghip. Tăng cường quan tâm hơn na đến vic làm cho nhng n sinh viên mi tt nghip, hoàn thin cơ chế thng kê s lượng thc tế sinh viên tt nghip đại hc, tiếp tc ci cách, thay đổi phương thc bi dưỡng nhân tài để phù hp hơn na vi yêu cu phát trin kinh tế xã hi đất nước.

 

Phan Huyn

Ngun: http://news.sina.com.cn/c/2012-02-09/023423903485.shtml

Lượt xem:      1178
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.