Tình hình an ninh, chính trị thế giới và khu vực quý II năm 2009 – qua những con số và sự kiện
Tiêu đề:      Tình hình an ninh, chính trị thế giới và khu vực quý II năm 2009 – qua những con số và sự kiện
Mục:      Hàn Quốc
Tác giả:      Nguyễn Nhâm
Mã tài liệu:      2297616550
Năm xuất bản:      2009
Số xuất bản:      11
Số trang:      7
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Quý II n¨m 2009 t×nh h×nh chÝnh trÞ, an ninh thÕ giíi vµ khu vùc tiÕp tôc diÔn biÕn phøc t¹p. Tuy nhiªn, cã nhiÒu dÊu hiÖu tÝch cùc h¬n quý I, nhÊt lµ quan hÖ gi÷a c¸c n­íc lín trªn nh÷ng vÊn ®Ò chiÕn l­îc. Bµi viÕt xin nªu mét sè néi dung chñ yÕu ®Ó b¹n ®äc tham kh¶o.

Từ khóa:      an ninh khu vực, quý II 2009
Lượt xem:      1383
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.